Diagnózy

Zlepšenie vzdelanosti a informovanosti verejnosti o psoriáze

Úlohou projektu bude edukačne pôsobiť na zmenu myslenia a postojov spoločnosti a rodiny k pacientov s chronickými dermatózami, pacienta k sebe samému a tým nepriamo zlepšenie kvality života pacientov postihnutých chronickými kožnými chorobami. Ďalším cieľom je tiež rozšíriť povedomie spoločnosti o význame a záťaži psoriázy ako ochorenia, zlepšiť povedomie o možnostiach a dostupnosti súčasnej liečby, a vysvetliť koncept úžitok/benefit pri liečbe závažných kožných ochorení.

Cieľová skupina

Ľudia postihnutí psoriázou, ich rodiny a blízky príbuzní, zdravotnícky personál, laická verejnosť.

Realizácia projektu

Realizácia bude prebiehať formou stretnutí v rámci edukačných aktivít, workshopov ktoré budú nápomocné k rozšíreniu práce v informačno – poradenskom centre, budú prebiehať prostredníctvom poradenskej telefonickej linky – nepretržite. Kurzy, stretnutia s edukačným pôsobením na samotných psoriatikov /edukácia manažmentu -konzultantov pre regióny /, zdravotný personál, verejnosť, spolupráca s Komorou sestier a apelovanie na šírenie informácii v rámci praxe

o nových spôsoboch liečby a možnostiach psoriatika začleniť sa do bežného života.Dynamicky a antropoligicky orientované terapie v individuálnej a skupinovej forme. Edukačné programy

Oblasť realizácie Deň kože –dotykov. Celoslovenská akcia zameraná na verejnosť s prednáškami, workshopy. Skúsenosti poukazujú na dôležitosť sociálneho prostredia, na ktoré by sme chceli kladne vplývať vysvetľovaním významu dotykov v živote jedinca, ich častej absencie v živote osôb s chronickými kožnými ochoreniami a tiež neinfekčného charakteru chronických dermatóz. K akcii pripravíme informačný bulletin, informačné tabule. Náš maskot – lienka bude rozdávať letáčiky, láskomatové kartičky i objatia. Počas akcie zabezpečíme odbornú lekársku poradenskú službu, prednášky v spolupráci s Kožnou klinikou MFN v Martine. Všetky uvedené aktivity sú zamerané na odstraňovanie predsudkov a dezorientovanosti verejnosti voči psoriatikom.

Svetový deň psoriázy – Mediálna kampaň- beh mladých psoriatikov, info stánky o nových možnostiach liečby, v spolupráci s odborníkmi –dermatológmi prednáškové bloky pre verejnosť.

Zameriame sa informačnú kampaň „ Bez psoriázy“ / web. stránka, poradňa lekárov../

Prehľad plánovaných aktivít :

 • Workshop pre verejnosť k svetovému dňu psoriázy 2011, október 2011, L. Mikuláš – prednášky, /20.10-23.10. 2011
 • Mediálna kampaň k svetovému dňu psoriázy 2011- beh mladých – „ Život bez psoriázy“
 • Stretnutie pacientov na biologickej liečbe – míting…./leto/ – /december/
 • Školenie manažmentu mladých pre plnenie aktivít informačno-poradenského centra pre psoriatikov (zástupcovia regiónov SR) – počet osôb 15 – termín marec 2011
 • Deň kože – dotykov – aktivity pre verejnosť (workshop) – máj 2011
 • Podieľať sa na príspevkoch informačného spravodaja Helios /SPaA SR/ – 4 krát ročne
 • Školiace edukačné aktivity centra / začlenenie sa do bež neho života, soc. poradenstvo – návšteva turnusov v Smrdákoch, T.Tepliciach, v regiónoch – stretnutia s pacientmi………priebežne 4x ročne
 • Spolupráca a stretnutia s inými organizáciami – IFPA, Europso, SPAE ČR, Dermatologickou spoločnosťou / účasť na aktivitách /
 • Edukačné akreditované aktivity pre personál pracujúci v zdravotných zariadeniach /rehabilitačné centrá, sestry z obvodných ambulanciách/ – máj 2011 – v 3 regiónoch
 • Spolupráca s komorou sestier – seminár 2x
 • Účasť na Dermatologickom kongrese – spolupráca s lekármi
 • Spolupráca –stretnutie so sekciou mladých dermatológov – účasť na stretnutiach 3x

 

Deň kože – deň dotykov (16.05.2022)

Milí priatelia, dňa 16. mája sa uskutoční akcia „Deň kože – deň dotykov“ s celoslovenskou pôsobnosťou. …

Deň otvorených dverí (4.6.2022)

Ak má Vaše dieťa kožné problémy, zoberte ho do kúpeľov Smrdáky. Deň otvorených dverí pre deti sa uskutoční …

Zdravie pod kontrolou

Zapojili sme sa do akcie, ktorú organizuje Martinský klub medikov. Neváhajte a príďte si zmerať základné parametre …