Diagnózy

„ Psoriáza – téma o ktorej sa hovorí…“

Cieľom projektu je pomôcť zvládnuť negatívny dopad ochorenia /psoriáza/ vrámci informovanosti ,poradenstve o problematike a nových liečebných postupoch v záujme širokej verejnosti ale aj spoločenského uplatnenia sa samotných handicapovaných. Napriek viacročným snahám o zvýšenie informovanosti okolie vníma psoriatické prejavy na koži nielen ako neetické ale aj ako nákazlivé.

 

Charakteristika projektu:

Vzhľadom k tomu, že súčasná prax na Slovensku ukazuje, že vedomosti lekárov prvého kontaktu, ako aj dermatológov v regionálnych ambulantných zložkách sú veľmi rozdielne a možnosti uplatnenia moderných zásad liečby aj z finančného hľadiska prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení veľmi obmedzené.

Kožné ochorenia predstavujú závažný zdravotný a spoločenský problém. Bezchybná koža je pre človeka dôležitá nielen z ochranného, termoregulačného, imunologického, zmyslového hľadiska ale má aj dôležitú sebarealizačnú, estetickú a komunikatívnu funkciu. Zdravé sebavedomie a primeraná sebaúcta je potrebná v náročných životných situáciách, akou nesporne choroba je.

Ďalším cieľom je tiež rozšíriť povedomie spoločnosti o význame a záťaži ochorenia, zlepšiť povedomie o možnostiach a dostupnosti súčasnej liečby,upevnenie medziľudských vzťahov – postojov k okoliu. Hlavná časť aktivít bude zameraná na mladšiu populáciu ktorej je blízka komunikácia cez elektronické médiá ako internet a mobilná komunikácia (mobil, tablet).

 

Cieľová skupina

Ľudia postihnutí chronickými kožným ochorením , ich rodiny a blízky príbuzní, mládež, laická verejnosť.

Realizácia projektu :

 • rezidajn webovej stránky pre psoriatikov / s prepojením na facebook, Youtube /rozšírenie komunikácie a informovanosti prostredníctvom sociálnych sietí a webstránok, prevádzka poradenského Denného centra s telefonickou a internetovou poradenskou linkou www.bodkacik.sk a mediálna propagácia www.bezpsoriazy.sk
 • mediálna kampaň – www.bezpsoriazy.sk, SDP-2013, Beh bezpsoriázy 2013 /október,november /, Deň kože /máj /, Dni zdravia /apríl/…

Edukačné programy – Zraz mladých psoriatikov 2013

 • umožníme zlepšenie a skvalitnenie informovanosť o nových spôsoboch liečby psoriázy v SR, o strediskách kde je liečba dostupná, budeme edukačnými aktivitami vplývať na povedomie postihnutých aj verejnosti vrámci skvalitnenia poznatkov o psoriáze,
 • umožníme eliminovať prípadné problémové situácie v rodinách jedincov a pomôžeme im aktívne sa zapojiť činností bežného života
 • uskutočníme workshopy , spolupráca s IFPA
 • zrealizujeme za pomoci odborníkov vytvorenie videa o živote- aktivitách psoriatikov pre mediálne účely , prostredníctvom príbehov budeme šíriť povedomie o biologickej liečbe ako novom spôsobe skvalitnenia života psoriatikov a ich rodín.

Čiastkové ciele projektu:

 • zvýšime vedomostnú úroveň obyvateľstva SR o problematike „Psoriáza a jej liečba v súčasnosti“
 • zapojíme do činnosti nielen klientov samotných , ale aj verejnosť
 • minimalizujeme segregáciu postihnutých klientov
 • dosiahneme integráciu postihnutých klientov do spoločenského života a života pomocou moderných internetových technológií /internetová poradňa – komunikácia /
 • zabezpečíme zdroj prístupu k dôležitým informáciám pre postihnutých klientov
 • uspokojíme emocionálne potreby klientov
 • rozvinieme kreativitu postihnutých klientov
 • rozšírime možnosti komunikácie postihnutých klientov

 

Otázky z poradne na tému biologická liečba

V tomto článku sa povenujeme hlbšie téme BIOLOGICKÁ LIEČBA. Biologická liečba je dnes považovaná za trend v medicíne …

DOD v Kúpeľoch Smrdáky (2024)

Príďte aj vy na Deň otvorených dverí – plný zábavy a starostlivosti o Vaše zdravie! Deň otvorených dverí …

Lúčime sa…

Veľmi nás zarmútila správa, ktorú nikto z nás nečakal. Opustila nás skvelá žena – dlhodobá členka Spoločnosti …